Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, realizujący w imieniu Ministra Zdrowia zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs pn. Rozwój dialogu społecznego w ochronie zdrowia na realizację projektów.


Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację działań mających na celu rozwijanie dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez m.in. wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi. Na realizację konkursu przeznaczono kwotę w wysokości 5 mln złotych.


W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:
a) podmioty wykazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które od co najmniej 12 miesięcy są zarejestrowane i prowadzą działalność w zakresie ochrony zdrowia i promocji i reprezentują środowisko pacjentów (wymagany okres 12 miesięcy od zarejestrowania liczony jest do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu),
b) partnerzy społeczni – zgodnie z definicją zawartą w PO WER, czyli reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników.
Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 4 kwietnia 2016 r.
do dnia 29 kwietnia 2016 r. na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich ul. Miodowa 15, 00‐952 Warszawa

Dodatkowo wnioski o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej: https://www.sowa.efs.gov.pl
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich wysyłając pytanie na adres mailowy dialogspoleczny@mz.gov.pl, telefonicznie pod nr: 22 53 00 251 lub pod adresem http://zdrowie.gov.pl/aktualnosc-2560-Konkurs_na_realizacje_dzialan_majacych_na_celu_rozwijanie_dialogu_spolecznego_w_ochronie_zdrowia.html.