Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert podmioty uprawnione (określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239), prowadzące działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Zadania konkursowe

 • Preferowane będą projekty o zasięgu lub/i znaczeniu regionalnym, stanowiące realizację:
  1. Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015[1],
   w tym: cel strategiczny 6 – Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (kierunki działań 6.3, 6.6, 6.7);
  2. Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim
   na lata 2016-2020
   [2], zwłaszcza celu operacyjnego 1 – Wspieranie i inspirowanie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o zasięgu lub znaczeniu regionalnym (działania 1.2, 1.3, 1.4); celu operacyjnego 2 – Współpraca na rzecz kształtowania właściwych postaw społecznych wobec problemów alkoholowych (działania 2.1, 2.2, 2.3, 2.4), celu operacyjnego 3 – Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim (działania 3.1, 3.3) i celu operacyjnego 6 – Wspieranie działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu problemów alkoholowych (działanie 6.1).
 • Podmiot występujący o dotację, na stronie 1 oferty, o której mowa w pkt. VI 1 niniejszego Ogłoszenia, jest zobowiązany zadeklarować jedno z poniższych zadań publicznych określając jednocześnie typ działań:

 

Zadanie nr 1

Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec problemów alkoholowych.

Typy działań

 1. Przedsięwzięcia (np. kampanie) informacyjne i edukacyjne na temat działania alkoholu na organizm człowieka oraz ryzyka szkód wynikających ze spożywania napojów alkoholowych.
 2. Przedsięwzięcia na rzecz upowszechniania wiedzy na temat szkód powodowanych piciem alkoholu przez kobiety w ciąży oraz podejmowanie działań profilaktycznych w tym zakresie.
 3. Wspieranie przedsięwzięć promujących trzeźwość.

 

Zadanie nr 2

Wzmocnienie działalności środowisk trzeźwościowych i abstynenckich

Typy działań

 1. Przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym oraz profilaktycznym.
 2. Przedsięwzięcia służące integracji środowisk abstynenckich i osób realizujących zadania
  w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Zadanie nr 3

Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, działających na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: Dz. U. z 2015 roku, poz. 332 z późn. zm.).

Typy działań:

 1. Wdrażanie programów socjoterapeutycznych i profilaktycznych, zawierających takie elementy jak: określenie grupy odbiorców, ich wieku i potrzeb, wskazanie liczby godzin zajęć dydaktycznych wraz z częstotliwością ich prowadzenia, opis metod pracy z dzieckiem, opis współpracy z rodzicami/opiekunami dziecka, wskazanie kwalifikacji prowadzącego oraz efekty dotychczasowej realizacji (jeśli zadanie było realizowane).
 2. Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
 3. Organizowanie zajęć pozaszkolnych mających na celu nabywanie umiejętności radzenia sobie
  z sytuacją kryzysową oraz nabywanie umiejętności społecznych.
 4. Realizacja przedsięwzięć utrwalających postawy wolne od uzależnień oraz służące przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym
 5. Organizacja zajęć dla rodziców, w tym m.in. na rzecz wzmocnienia ich umiejętności wychowawczych

Zadanie nr 4

Działania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Typy działań:

 1. Wdrażanie programów profilaktyki problemów alkoholowych i zachowań ryzykownych,
  w szczególności rekomendowanych w ramach „Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego”[3].
 2. Organizacja spotkań i wyjazdów dla dzieci i ich rodzin o charakterze profilaktycznym i/lub socjoterapeutycznym.
 3. Przedsięwzięcia służące zwiększaniu kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów
  w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci.
 4. Programy promujące wychowywanie dzieci bez przemocy, wolne od uzależnień.

 

Zadanie nr 5

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym

 

Typy działań

 1. Działania edukacyjno-informacyjne (np. kampania) służące przeciwdziałaniu przemocy
  w rodzinie.
 2. Organizowanie różnych form wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie
  z problemem alkoholowym (np.: psychologicznej, prawnej, socjalnej, e-pomocy, itp.).

 

Zadanie nr 6

Reintegracja społeczna i zawodowa skierowana do osób uzależnionych od alkoholu oraz wspieranie rodzin z problemem alkoholowym

 

Typy działań

 1. Organizacja różnych form wsparcia rodzin z problemem alkoholowym.
 2. Działania na rzecz reintegracji osób z problemem alkoholowym, z uwzględnieniem osób przebywających lub opuszczających zakłady penitencjarne (np.: zajęcia grupowe
  i indywidualne, poradnictwo itp.)

 

Termin składania ofert – do 6 kwietnia 2016 roku. Oferty należy, w miarę możliwości drukować obustronnie. Wersję elektroniczną oferty – o ile to możliwe – prosimy przesłać dodatkowo na adres dotacje@rops-katowice.pl podając w tytule wiadomości nazwę Oferenta z dopiskiem Konkurs – problemy alkoholowe 2016.

 

Informacje dotyczące wymogów formalnych, finansowych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu konkursu oraz formularz oferty można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro pok. 121, 123, 125; tel.: 32/ 730 68 91 (74,93), e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub na stronie www.rops-katowice.pl.

 

Źródło: www.rops-katowice.pl.

 

[1] Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 dostępna jest pod adresem: http://rops-katowice.pl/dopobrania/2015.09.14-strategia.pdf

[2] Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 dostępny jest pod adresem: http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2016/01/20/1453289572.pdf

[3] Baza programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znajduje się pod adresem: http://www.parpa.pl/index.php/profilaktyka-system-rekomendacji/rekomendowane-programy-profilaktyczne