Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie narkomanii.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie narkomanii.

W naborze mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełniony Formularz zgłoszeniowy w terminie
do dnia 23 marca 2016 roku.

 

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i wyżywienia.

 

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod nr telefonu tel. 32-730-68-91/92.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.rops-katowice.pl

Źródło: www.rops-katowice.pl