Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę IP PO WER w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER, ogłasza konkurs zamknięty, numer POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16, na rozszerzenie standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach czterech poniższych tematów:

 1. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.
 2. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
 3. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie.
 4. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

 

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 31 marca do 15 kwietnia 2016 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP PO WER, tj.:

 1. podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
 2. administracja publiczna,
 3. jednostki samorządu terytorialnego,
 4. ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 5. instytucje rynku pracy,
 6. instytucje pomocy i integracji społecznej,
 7. szkoły i placówki systemu oświaty,
 8. uczelnie,
 9. przedsiębiorstwa,
 10. organizacje pozarządowe,
 11. podmioty ekonomii społecznej,
 12. partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych

 

Pytania można kierować na adres email: power@cpe.gov.pl oraz telefonicznie tel.: 22 378 31 68  w godzinach 10.00-12.00.

 

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz ewentualne jego zmiany, publikowane są na stronach internetowych: www.power.gov.pl  oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl