Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert  „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016 r. w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” i zaprasza podmioty uprawnione, o których mowa m.in. w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, samorządy gmin jak również instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz 18 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

 

Na realizację tego konkursu przeznaczona została kwota 2 000 000,00 zł. Maksymalna kwota dotacji, jaka może zostać przyznana na realizację zadania wynosi 100 000 zł, i nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitych kosztów oferty.

Oferty w ramach konkursu można składać do dn. 13 kwietnia 2016 r. do: Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-512 Warszawa w formie listu poleconego z dopiskiem: „Konkurs Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2016 r.” (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście w Kancelarii Ministerstwa.

Ogłoszenie