Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza  otwarte  konkursy  ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”  i  zaprasza podmioty uprawnione tj. organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 oraz 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach poszczególnych konkursów ofert z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo. W ramach konkursu przeznaczono na realizację zadań kwotę: 1 400 000,00 zł.

 

W ramach składanej oferty można uzyskać dotację w wysokości maksymalnie 100 000,00 zł i nie może ona przekroczyć 80% kwoty całkowitych kosztów oferty. Wymagany jest wkład własny, który wyniesie 20% całej planowanej kwoty na wykonanie zadania.

Oferty należy składać w terminie nieprzekraczalnym do 13 kwietnia 2016 roku do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w formie listu poleconego z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2016 r.” Listy należy wysyłać na adres: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa lub składać osobiście w Kancelarii Ministerstwa.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2016/otwarte–konkursy–ofert-w-ramach-programu-aktywne-formy-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu–nowy-wymiar-2020—edycja-2016/