Kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić jednego kandydata na członka Komisji Konkursowej. W skład Komisji Konkursowej wchodzi osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

Praca w Komisji Konkursowej ma charakter nieodpłatny i jej członkowie nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.

Propozycje kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy przesłać elektronicznie na adres: kiop@mrpips.gov.pl w terminie do dnia 1 kwietnia 2016 r., z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r.”

Z treścią ogłoszenia Konkursu można zapoznać się m.in. na stronach internetowych: www.mrpips.gov.pl, www.mrpips.gov.pl/bip, www.analizy.gov.pl

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz przed upływem terminu składania zgłoszeń udziela stosownych wyjaśnień w godz. 8.30 – 15.00, pod nr tel. 022 661 17 07.