Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych” PO WER 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Data naboru wniosków od 30.03.2016 do 31.05.2016  

 

Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in.:
1)    Przedsiębiorcy;
2)    Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;
3)    Podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw;
4)    Partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.);

Dofinansowanie można uzyskać na projekty mające na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać, co najmniej następujące działania:

– rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ( m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach),
– współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców,
– określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań,
– identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji,
– przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
– przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100%

Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępny na stronie: www.power.parp.gov.pl

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl