Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept  – BRIdge Alfa’ w ramach I osi  priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia wyników trwa ok. 90 dni. W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie czas ten może ulec wydłużeniu.

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP (od 4 do 19 maja 2016r.)

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro i małe przedsiębiorstwa.

 

MAKSYMALN DOPUSZCZALNY POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU:

80 %

 

Niezbędne informacje oraz regulamin konkursu  jest dostępny na stronie NCBR.