Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatów, do procedury naboru uzupełniającego kandydatów na członków V kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

– opis rodzaju i zakresu działalności uzasadniający udział przedstawiciela danej organizacji pozarządowej w składzie Rady,

– wniosek prezentujący kandydata, określający jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady oraz określający pełnioną funkcję w organie zarządzającym reprezentowanej organizacji,

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

– oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,

– oświadczenia co najmniej 20 organizacji pozarządowych popierających kandydata na członka Rady.

Do zgłoszenia dołącza się dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej działalności.

Zgłoszenie w formie elektronicznej (skan oryginału oraz plik w formacie *.odt) oraz papierowej wraz z załącznikami należy przesłać na adresy:

Wersję elektroniczną na adres e-mail: marta.chydrasinska@mrpips.gov.pl oraz rekrutacja_rada@mrpips.gov.pl z dopiskiem w treści wiadomości: Nabór uzupełniający na członków RDPP V kadencji.

Wersję papierową na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: Nabór uzupełniający na członków RDPP V kadencji.

Uwaga: Dokumenty w formie papierowej powinny zostać spięte w sposób trwały. Prosimy o nie przesyłanie załączników w postaci: publikacji książkowych, czasopism itp.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 1 maja 2016 r. (decyduje data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego).

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a następnie zostaną zniszczone.