Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił  nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii”.

 Cel programu:

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

 Formy dofinansowania:
pożyczka

 Intensywność dofinansowania:
dofinansowanie w formie pożyczki do 85 % kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem przepisów pomocy publicznej

 Beneficjenci:
Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 Terminy i sposób składania wniosków:
Wnioski można składać w dniach do 20 maja 2016 roku, do godz. 15:30
Przygotowane wnioski należy składać w Generatorze wniosków o dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego oprócz wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD, skrócony wydruk wniosku, tzn. oświadczeń podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,  bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „BOCIAN”

Źródło: NFOSiGW

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie o programie:

nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/nabor-wnioskow-2016/