Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IŻ.00-00-002/16 na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zagrożonych w pracę z młodzieżą lub osobami młodymi zagrożony i wykluczeniem społecznym, w ramach osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 programy mobilności ponadnarodowej.

Typ projektu; Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia.

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 1 do 9 czerwca 2016r. Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI;

 • administracja publiczna
 • instytucje rynku pracy
 • instytucje pomocy i integracji społecznej
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • szkoły i placówki systemu oświaty
 • uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym
 • przedsiębiorstwa
 • podmioty ekonomii społecznej
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • organizacje pozarządowe
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

Programy mobilności ponadnarodowej (wizyta studyjna lub szkolenie lub praktyka/staż lub job shadowing) dla osób, które zajmują się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU:

97,00%

 

Niezbędne informacje oraz regulamin konkursu  jest dostępny na stronie :

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-Programy-mobilnosci-ponadnarodowej-1