Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Cel konkursu:

Wsparcie   indywidualnej   i   kompleksowej   aktywizacji   zawodowo -edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy) poprzez instrumenty  i  usługi  rynku  pracy  służące  indywidualizacji  wsparcia  oraz  pomocy
w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

– identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości  w  zakresie  doskonalenia  zawodowego,  w  tym  identyfikacja  stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

– kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego
z kwalifikacjami   i   kompetencjami   wspieranej   osoby   lub   poradnictwo   zawodowe
w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie:

Kwota  przeznaczona  na  konkurs  wynosi 45 237 629,00  PLN,  w  tym  maksymalna  kwota dofinansowania (ze środków UE i środków budżetu państwa)  – 42 975 747,55 PLN. Maksymalna  wartość  projektu  nie  może  być  wyższa  niż  wartość  alokacji  przewidzianej na konkurs. Poziom dofinansowanie wynosi 95%, natomiast wkład własnego 5%.

 

Beneficjenci:

– publiczne służby zatrudnienia (z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy),

– Ochotnicze Hufce Pracy,

– agencje zatrudnienia,

– instytucje szkoleniowe,

– instytucje dialogu społecznego,

– instytucje partnerstwa lokalnego.

 

Termin i sposób składania wniosków:

Wnioski można składać w dniach od 29.04.2016 r. do 27.05.2016 r. Przygotowane wnioski należy składać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA albo w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem platform elektronicznych, Platformy SEKAP, dostępnej pod adresem: www.sekap.pl, skrzynki podawczej ePUAP, dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.pl. Wnioski w formie papierowej należy złożyć
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs,
tj. w :

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach,

  1. Kościuszki 30,40-048 Katowice, pokój nr 2 (Zespół ds. Promocji i Informacji) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 07.30 do 15.30.

źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Szczegółowe informację dotyczące naboru dostępne są na stronie o konkursie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-konkursowe-121-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-1/