Program:

 1. Księgowość i rachunkowość w fundacjach i stowarzyszeniach:
 2. Rachunkowość i księgowość w odniesieniu do działalności NGO.
 3. Funkcja informacyjna i kontrolna rachunkowości organizacji pozarządowych.
 4. Zasady rachunkowości i specyfika ich zastosowania w III sektorze gospodarczym.
 5. Księgowość NGO w perspektywie zmian prawnych od 2016 r. (ustawa z dnia 23 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw).
 6. Akty prawne, regulujące zasady rachunkowości w jednostce:
 7. Najważniejsze zewnętrzne akty prawne, związane z rachunkowością jednostki.
 8. Status jednostki mikro.
 9. Zmiany w ustawie o rachunkowości i ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, obowiązujące od 2016 r..
 10. Statut jako najważniejszy dokument wewnętrzny i jego punkty najistotniejsze dla księgowego, cele statutowe w odniesieniu do jednostki i polityki państwa, możliwości.
 11. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów:
 12. Uproszczenia w księgowości dla organizacji pozarządowych, wprowadzone nowelizacją ustawy o rachunkowości z dnia 23 lipca 2015 r.;
 13. Warunki korzystania ze zmian.
 14. Elementy uproszczonej ewidencji.
 15. Wzory dokumentów i sposób wypełniania.
 16. Polityka rachunkowości i Zakładowy Plan Kont w organizacji pozarządowej:
 17. Polityka rachunkowości – jej znaczenie i informacje w niej zawarte.
 18. Zakładowy Plan Kont – jak go zbudować i jak się nim posługiwać.
 19. Załączniki do polityki rachunkowości – wzory bilansu i rachunku zysków i strat wg ustawy i wg praktyki.
 20. Bilans otwarcia w organizacji pozarządowej:
 21. Otwarcie i zapisy na kontach.
 22. Pasywa i aktywa w organizacji pozarządowej.
 23. Rachunek wyników w fundacjach i stowarzyszeniach:
 24. Zasada współmierności przychodów i kosztów w organizacji pozarządowej.
 25. Funkcjonalny podział kosztów (działalności statutowej i administracyjne) – znaczenie teoretyczne i praktyczne, wymogi ustawowe.
 26. Rodzajowy podział kosztów wg ustawy o rachunkowości – znaczenie teoretyczne i praktyczne, wymogi ustawy.
 27. Informacje dostępne z rachunku zysków i strat/wyników.
 28. Ćwiczenia praktyczne w interpretacji rachunku przychodów i kosztów.
 29. Przychody organizacji pozarządowej:
 30. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: składki członkowskie, darowizny, dotacje i subwencje, zbiórki publiczne, pozostałe przychody statutowe.
 31. Przychody 1% w działalności organizacji pożytku publicznego.
 32. Przychody finansowe i pozostałe przychody.
 33. Koszty działalności jednostki non profit, klasyfikacje kosztów i księgowanie:
 34. Koszty administracyjne i statutowe.
 35. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów organizacji, wymogi podatkowe.
 36. Aktywa trwałe i amortyzacja w odniesieniu do kosztów administracyjnych i statutowych.
 37. Koszty działalności organizacji pożytku publicznego.

Szczegółowe informacje