Wojewoda Śląski ogłasza „Otwarty konkurs ofert w 2016 r.” realizowany w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.

 

Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w Programie Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi
w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020, przewidzianych do realizacji w 2016 roku, tj.:

  1. Wspieranie działań mających na celu poprawę warunków do godnego i zdrowego starzenia się.
  2. Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością.
  3. Wspieranie działań mających na celu wzmocnienie i poprawę sytuacji rodzin w środowisku lokalnym.

 

Do złożenia oferty uprawnione są:

  • organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

Maksymalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 30 000 zł.

Przyznana dotacja może pokrywać maksymalnie 50% całkowitych kosztów projektu. Pozostałe 50% środków zabezpiecza wnioskodawca. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy, praca społeczna członków organizacji), maksymalnie do 20 % całkowitych kosztów projektu.

Dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizowanym zadaniem, tj. na:

  • zabezpieczenie bieżącej działalności placówki realizującej zadanie (m.in.: czynsz, media, internet, telefon, itp.);
  • zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania (m.in.: artykuły spożywcze, żywność, środki czystości, itp.);
  • zakup drobnego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania (koszt zakupu jednostkowego nie może przekroczyć kwoty 3 500 zł);
  • remont pomieszczeń służących realizacji zadania;
  • zatrudnienie personelu niezbędnego do realizacji zadania, z wyłączeniem księgowych, koordynatorów i pracowników biurowych.

 

Termin składania ofert 27 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji: www.katowice.uw.gov.pl/wdzps/ngo2016.html

Źródło: www.katowice.uw.gov.pl