Można ubiegać się o dotację w trybie „Małego Granta”

W budżecie wydziału Kultury, Sportu i Turystyki pozostały środki finansowe w kwocie 13 000 zł przeznaczone na realizacje zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Środki finansowe  przyznane mogą być w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 j.t. z późn zm.). Są to tzw. „małe granty”.

Do złożenia ofert uprawnione są podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej tj.:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
  do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
  i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
  o sporcie (Dz.U.2016.176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodów na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Zapraszamy do składania ofert.