Zakład Ubezpieczeń Społecznych sukcesywnie przenosi obsługę świadczeń do systemu informatycznego, który docelowo będzie obsługiwał wszystkie wypłacane przez ZUS świadczenia. Przeniesienie obsługi świadczenia do tego systemu powoduje zmianę numeru świadczenia, a w niektórych przypadkach również zmianę terminu płatności świadczenia.

Oddział ZUS informuje świadczeniobiorcę o fakcie zmiany numeru świadczenia, przesyłając:

– decyzję potwierdzającą zmianę terminu płatności świadczenia, lub

– pismo informujące o zmianie numeru świadczenia, w przypadku gdy termin płatności świadczenia nie ulega zmianie.

 

Z uwagi na zmianę numeru świadczenia ZUS z urzędu dokonuje wymiany legitymacji emeryta – rencisty na nową – zawierającą aktualny numer świadczenia. Nowa legitymacja przekazywana jest jednocześnie z pismem informującym o zmianie numeru świadczenia lub decyzją o zmianie terminu płatności świadczenia.

 

Takie działanie Zakładu umożliwia świadczeniobiorcy posługiwanie się w pełni aktualną legitymacją emeryta – rencisty, przy korzystaniu z różnego rodzaju ulg i uprawnień, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 

Osoba, która otrzymała nową legitymację emeryta – rencisty powinna zwrócić poprzednio wydaną legitymację. Zwrotu legitymacji można dokonać osobiście, w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub za pośrednictwem operatora pocztowego.