Nabór w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOSTAL

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”. Program sektorowy: INNOSTAL.

Cel konkursu:

Celem  konkursu  jest  udzielanie dofinansowania na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

– przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa),

– konsorcja przedsiębiorstw.

Dofinansowanie:

– środki przeznaczone na realizacje powyższego zadania 120 000 000 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów PLN).

– Minimalna wartość  kosztów  kwalifikowalnych  projektu  dofinansowanego w  ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.

– Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 30 mln PLN.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej
za pośrednictwem systemu informatycznego IP w terminie:

od 1 czerwca 2016  r.  do  15 września 2016 r. (do godz. 16 00).

 

Szczegółowe informację na stronie internetowej:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-sektorowe-programy-br-9

 

źródło:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl