W dniach od 30 maja do 17 czerwca 2016 r. można składać wnioski w konkursie: Wspieranie przedsiębiorczości społecznej zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia.

Uprawnionymi do składania wniosków w konkursie są:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy.

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie projektów, których głównym celem jest realizacja działań rzeczniczych i doradczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 100%. Wkład własny nie jest wymagany. Przewidywane środki to: 7 000 000 zł.

Wnioski można składać:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA
 • oraz w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji na stronie https://www.power.gov.pl/nabory/29-rozwoj-ekonomii-spolecznej/#Informacje%20o%20naborze