Rusza właśnie Program „Kultura Cyfrowa”, w ramach którego  można ubiegać się o dofinansowanie zadań  polegających na udostępnianiu  i ponownym  wykorzystywaniu  cyfrowych  zasobów  muzealnych, bibliotecznych i audiowizualnych.

Podmiotami, które  mogą ubiegać się o dofinansowanie są:

  • samorządowe instytucje kultury,
  • organizacje pozarządowe,
  • kościoły i związki wyznaniowe.

Preferowane będą zadania realizowane, których realizacja zakłada współpracę z:

  • państwowymi instytucjami kultury,
  • samorządowymi instytucjami kultury,
  • organizacjami pozarządowymi,
  • kościołami i związkami wyznaniowymi
  • archiwami państwowymi.

Na realizacją programu przeznaczono 7.000.000 zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 20 000 zł., natomiast maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 400 000zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć 85% budżetu  zawartego w ofercie na realizację zadania. Wnioski można składać w terminie do 15 czerwca 2016 roku.

Więcej informacji na stronie:

mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016/kultura-cyfrowa.php