Narodowe Centrum Kultury realizuje w ramach programu „Kadra Kultury” projekt „Staże w instytucjach kultury 2016”. Celem programu jest umożliwienie studentom zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy podczas pracy w instytucjach kultury, przygotowanie nowej kadry oraz pomoc w realizacji bieżących zadań instytucji kultury.

Bezpłatne staże odbywają się w państwowych i samorządowych instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz firmach prowadzących działalność związaną z obszarem kultury. Stażyści nie otrzymują wynagrodzenia, a w przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania samodzielnie pokrywają koszty zakwaterowania, z wyjątkiem sytuacji, w których instytucja przyjmująca wyrazi gotowość do zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania stażysty. Staż trwa od 160 do 320 godzin, 8 godzin dziennie. Tryb realizacji i faktyczna długość stażu będą zależeć od ustaleń pomiędzy instytucją przyjmującą a stażystą.

Kto może ubiegać się o staż

Studenci uczelni artystycznych oraz studiów na kierunkach związanych z kulturą (historia, historia sztuki, animacja kultury, konserwacja i restauracja, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia, socjologia):

– III roku studiów licencjackich,

– III, IV, V roku jednolitych studiów magisterskich,

– I i II roku uzupełniających studiów magisterskich,

– studenci szkół podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury,

– absolwenci wymienionych studiów.

Warunki rekrutacji:

– średnia ocen ze studiów co najmniej 4,0 (w przypadku wolnych miejsc stażowych będą przyjmowane osoby z niższą średnią),

– wiek do 30 lat,

– bardzo dobra organizacja pracy i życzliwość w kontaktach z ludźmi,

– podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu,

– spełnienie dodatkowych warunków określonych przez instytucję przyjmującą, np. znajomość języków obcych, obsługa komputera, prawo jazdy itp.

Terminy naboru w roku 2016:

– edycja letnia: 27 maja – 13 czerwca 2016 r.

– edycja jesienno-zimowa: 26 września – 12 października 2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: nck.pl/staze-w-instytucjach-kultury

Źródło: www.eurodesk.pl