Zarządu Województwa Śląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w sferze działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych w 2016 r.

Celem konkursu jest wspieranie działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultur mniejszości narodowych i etnicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach konkursu zostaną wsparte projekty które:

–    wspierają zachowanie dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych,

–    wykorzystują kreatywność i zaangażowanie przedstawicieli mniejszości narodowych
i etnicznych w budowaniu zróżnicowanej oferty kulturalnej w regionie,

–    wykorzystują metody sprzyjające inkluzji społecznej,

–    mobilizują do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

promują województwo śląskie jako region wielokulturowy.

Zadaniami przewidzianymi do dofinansowania są projekty wspierające kulturę
i dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych i etnicznych w województwie śląskim.

  1. Pielęgnowanie różnorodności kulturowej regionu i tożsamości zamieszkujących go mniejszości narodowych i etnicznych.
  2. Organizowanie przedsięwzięć związanych z dziedzictwem kulturowym mniejszości narodowych i etnicznych.

Promocja województwa śląskiego jako regionu wielokulturowego.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty statutowo działające w obszarze kultury organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 486). i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Oferty można składać do 25 maja 2016 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://bip.slaskie.pl/index.php?jezyk=&grupa=36&id=728&id_menu=