Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w sferze działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych w 2016 r.

Mając na uwadze zapisy art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016  poz. 239), Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w sferze działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych w 2016 r.

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać wyłącznie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w przedmiotowych konkursach.

Zgłoszenia należy dokonać na załączonym poniżej formularzu zawierającym zgodę kandydata na udział w pracach komisji konkursowej oraz na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydatów należy zgłaszać do dnia 25 maja br.

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice z dopiskiem „Komisja konkursowa w  dziedzinie kultury”. Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Wydziału Kultury pod nr telefonu tel. (032) 77 40 004.

Zgodnie z § 2 ust. 3 Zasad powoływania, składu i trybu pracy komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, stanowiących załącznik do Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok przyjętego uchwałą nr V/11/7/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w skład Komisji powołuje się dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dwóch różnych subregionów województwa śląskiego.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i wyżywienia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://bip.slaskie.pl/index.php?jezyk=&grupa=36&id=729&id_menu=100