Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”. Program sektorowy GAMEINN.

 

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu  przyczynią  się  do  osiągnięcia  celów  PO  IR,  celów  Działania,  określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR, jak również w największym stopniu odpowiadają celom i potrzebom sformułowanym w Programie sektorowym GAMEINN

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

– przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa),

– konsorcja przedsiębiorstw.

Dofinansowanie:

– środki przeznaczone na realizacje powyższego zadania 80 000 000 PLN

– Minimalna wartość  kosztów  kwalifikowalnych  projektu  dofinansowanego w  ramach konkursu wynosi 500 tys. PLN.

– Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 mln PLN.

Termin i sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP w terminie:

1 czerwca 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r. (do godz. 16:00).

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/gameinn/2_rpk_gameinn.pdf

źródło:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl