Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o planowanym naborze projektów w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się m.in. do poprawy  poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie:

– Kwota przeznaczona na dofinansowanie 1 000 000 000 PLN, w tym przeznaczona kwota  środków dla  projektów  zlokalizowanych  w  województwie innym niż mazowieckie wynosi 900 000 000 PLN.

– Minimalna  wartość  kosztów  kwalifikowalnych   projektu    dofinansowanego   w    ramach konkursu wynosi 12 mln PLN.

– Maksymalna wartość dofinansowania (20 mln  euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt –jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub 15  mln  euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt –jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe).

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Duże przedsiębiorstwa (inne niż MSP)

 

Termin i sposób składania wniosków:

od 1 czerwca 2016 r. do 30 grudnia 2016  r. wyłącznie drogą elektroniczną w systemie informatycznym IP.

 

źródło:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są w regulaminie na stronie internetowej:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-2/