Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Edukacja globalna 2016”. Oferty należy składać do 6 czerwca 2016 r. Celem zadania publicznego jest realizacja działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego, odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2016 r.”

W ramach zadania na jego realizację przeznaczono kwotę: 2 705 000 zł.

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy o finansach publicznych z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu oraz wymagane dokumenty i załączniki są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. (www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl)

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • zarejestrować się na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl. Po dokonaniu rejestracji oferent otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz oferty on-line. Oferenci, którzy dokonali rejestracji w latach ubiegłych powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła;
  • logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się oferent uzyskuje dostęp do formularza oferty;
  • wypełnić formularz oferty on-line i następnie wysłać wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ;
  • dostarczyć wydrukowaną i podpisaną ofertę w jednym egzemplarzu do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

  1. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Edukacja globalna 2016“

(podać numer oferty wygenerowany z systemu on-line poprzez stronę https://portal.polskapomoc.gov.pl)

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do 6 czerwca 2016 r. w godzinach 8.15 – 16.15. Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSZ www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs__edukacja_globalna_2016_