Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „INNOSBAZ” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programu B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W ramach Działania 1.2.  dofinansowanie udzielane będzie na realizację  projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe. Projekt, w którym nie  przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o  wsparcie:

  1. Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa)
  2. Konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców)

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000 PLN. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu  dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 000 000 PLN. Z kolei  maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych  projektu to  20 000 000 PLN.

Wniosek o dofinansowanie projektu  należy złożyć wyłącznie w  wersji elektronicznej w terminie od 10 czerwca do 11 lipca 2016 roku.

Pytania  dotyczące naboru wniosków można kierować na następujące adresy mailowe:

  • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: innosbz-finanse@ncbr.gov.pl.
  • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: innosbz@ncbr.gov.pl oraz pod numerami telefonów: (22) 39 07 240, (22) 39 07 459.

Szczegółowe informacje znajdują  się  na stronie:

www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs4122016innosbz/

 

Źródło: www.funudszeeuropejskie.gov.pl