Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach  Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowejWsparcie otoczenia i potencjału  przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”  Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Konkurs podzielony jest na  dwumiesięczne etapy. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach etapu wynosi 3 miesiące  od  dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie. Wniosek  o  dofinansowanie projektu należy złożyć  wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków w terminie od 06.06.2016r. do 30.01.2017r.

O środki w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali  lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność  gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach  Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie może być przeznaczone na realizację  projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu  nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie  projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 56 420 000, 00 zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to  60 000,00 zł. natomiast   maksymalna wynosi 400 000,00 zł.  Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi  80 % wartości  kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku miko lub małego przedsiębiorcy oraz 70 % w przypadku  średniego przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie:

poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-w-2016-r

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl