Sesja Rady Miasta – transmisja na żywo

W czwartek, 19 maja, odbędzie się VI sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie VI sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
 3. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta.
 5. Zgłaszanie interpelacji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
 7. Informacja Prezydenta Miasta.
 8. 40 – lecie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju – prezentacja.

 

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 rok – absolutorium

– sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2015 rok,

– sprawozdanie finansowe miasta,

– informacja o stanie mienia komunalnego miasta,

– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

– referat Komisji Skarbu,

– stanowisko Komisji Rewizyjnej,

– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,

– wystąpienia klubowe,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2015 rok,

– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
 2. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
 3. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta za 2015 rok:

– Rewizyjnej.

 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie obrad Sesji.