Absolutorium za rok 2015
fot.

Przy 13 głosach za, 8 wstrzymujących się i bez głosu sprzeciwu radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Sesja, podczas której prezydent Anna Hetman przedłożyła radnym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym odbyła się 19 maja.

W minionym roku zgromadzono dochody w wysokości prawie 378 mln złotych i wydatkowano środki publiczne w kwocie 358 milionów złotych. Budżet miasta w 2015 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 20 milionów złotych. Przychody wykonane zostały w wysokości prawie 28 milionów złotych, a rozchody w wysokości 115 tysięcy złotych.

 

Podobnie jak w poprzednich latach, największy, bo 54 procentowy udział w ogólnej kwocie uzyskanych dochodów, mają dochody własne, głównie z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym oraz podatków i opłat lokalnych. Znaczący udział ma także subwencja, stanowiąca 27 procent, która w głównej mierze przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych.

 

Wydatki miasta zrealizowane zostały w 95 procentach planowanej kwoty. W 2015 roku na wydatki o charakterze majątkowym przeznaczono 41 milionów złotych. Najwięcej – 18 milionów złotych – wydano na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych, 16,5 miliona złotych wykorzystano na inwestycje o charakterze jednorocznym, a 6,5 miliona złotych na wieloletnie przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.