Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje nabór wniosków w ramach działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów m.in. wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw
z sektora MSP poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Dofinansowanie:

– Maksymalna wartość dofinansowania 20 000 000 zł, w tym:

na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,

na usługi doradcze: 500 000 zł.

 

Termin i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, udostępnionego na stronie internetowej PARP
w terminie:

1 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-321-badania-na-rynek-280416/

źródło:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl