Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje nabór wniosków w ramach działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”; poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR.

 

Dofinansowanie:

– Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 10 000 000 zł

2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 90 000 000 zł.

– maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące uczestniczenia przez wnioskodawców
w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania Marek produktywnych, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

 

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

 

Termin i sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie od 24 czerwca 2016 r. do 05 sierpnia 2016  r.

 

źródło:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są w regulaminie na stronie internetowej:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/33-wsparcie-promocji-oraz-internacjonalizacji-innowacyjnych-przedsiebiorstw-333-promocja-gospodarki-w-oparciu-o-polskie-marki-produktowe-brandpl/