Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 j.t. ze zm.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym  lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 20.05.2016 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą Wsparcie gospodarki łowieckiej na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój w roku gospodarczym 2016/2017, złożona przez Koło Łowieckie „Odra” w Rybniku z siedzibą przy ul. Wielikąt 10 w Grabówce Lubomii.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. od 30.05.2016 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta

Formularz uwag

Protokół