Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje nabór wniosków w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” w ramach IV Osi Priorytetowej, PO IR.

Celem konkursu jest m.in. ukierunkowanie aktywności jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych na realizację prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba przeprowadzenia została zdefiniowana przez konkretnych przedsiębiorców oraz podmioty publiczne.

Beneficjenci:

– konsorcjum, w skład którego wchodzą dwie jednostki naukowe,

– konsorcjum, w skład którego wchodzi jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Otrzymać dofinansowanie można na:

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe
i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się
w zakres tematyczny przedstawiony w agendzie badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Sposób składania wniosków:

wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym  IP (logowanie  do  systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową podaną w ogłoszeniu o konkursie).

Termin: od dnia 20.06 2016 r. do 20.09.2016 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/synchem_1/2_regulamin_przeprowadzania_konkursu_synchem.pdf

źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl