Fundacja Prawo do Pomocy ogłasza nabór  wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów prawa na rok akademicki 2016/2017. Konkurs skierowany jest do studentów prawa, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium w wysokości 380 zł miesięcznie przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego – od października do lipca.

Zgodnie z regulaminem konkursu stypendia mogą być przyznane:

  • absolwentom, którzy podjęli starania o rozpoczęcie studiów prawniczych;
  • studentom prawa lub osobom, które zostały przyjęte na studia na kierunku prawo;
  • osobom, które podjęły starania o kontynuowanie studiów prawniczych przerwanych z przyczyn losowych lub zdrowotnych;
  • absolwentom studiów prawniczych, którzy podjęli starania o uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu prawniczego, w szczególności zawodu adwokata lub radcy prawnego.

Formularze wniosków oraz Regulamin Przyznawania Pomocy Materialnej dostępne są na stronie www.prawodopomocy.pl. Wypełnione wnioski należy przesyłać wraz z wymaganą dokumentacją do dnia 15 lipca 2016 r. pocztą na adres:

Fundacja Prawo do Pomocy, ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa

 

Źródło: www.granty-na-nadania.com

Szczegółowe  informacje znajdują się  na stronie: www.prawodopomocy.pl