Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   jako instytucja wdrażająca I Oś Priorytetową „Zmniejszenie emisyjności  gospodarki”  współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 1.2 „Promowanie efektywności  energetycznej i korzystania  z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach”.

W ramach  w/w działania wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego  audytu  energetycznego przedsiębiorstwa  mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących  obiektach i urządzeniach technicznych, w tym m.in.:

 1. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
 2. głęboka kompleksowa modernizacja budynków w przedsiębiorstwach,
 3. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach  poprzez przebudowę lub wymianę  na energooszczędne urządzeń i instalacji  technologicznych, oświetlenia oraz ciągów transportowych  linii produkcyjnych,
 4. budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację  OZE),
 5. Zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Integralną  częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie  (o ile beneficjent nie posiada  już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa i  o ile jest to uzasadnione ekonomicznie).

Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom  takim jak:

 • Spółki Cywilne prowadzące działalność na podstawie  umowy zawartej  zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
 • Spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i  Kodeks cywilny lub formy prawne,
 • Spółki partnerskie,
 • Spółki akcyjne,
 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Spółki jawne,
 • Spółki komandytowe,
 • Spółki komandytowo-akcyjne,
 • Przedsiębiorstwa państwowe.

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie  projektów w ramach konkursu wynosi 500 mln zł. Natomiast  maksymalny poziom dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu  jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85 %.  Natomiast wnioski  o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.06.2016 r. do 31.08.2016 r. w przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego  przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jedynie w formie elektronicznej przy użyciu generatora wniosków o dofinansowanie lub w formie papierowej poprzez złożenie w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa.

 

Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków znajdują się na stronie: www.nfosigw.gov.pl

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej