Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa (inne niż MSP).

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują eksperymentalne prace rozwojowe związane z wytworzeniem linii pilotażowej. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów Działania 1.1 określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR, którym w szczególności jest poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP w terminie: od 6 lipca 2016 r. do 31 października2016 r. (do godz. 16:00)

 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-112-prace-br-zwiazane-z-wytworzeniem-instalacji-pilotazowejdemonstracyjnej-1/

 

 

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich