Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ogłasza konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu GPW na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką na temat rynku kapitałowego. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie studentów i doktorantów do poszerzania wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych.

Zgodnie z zapisami regulaminu w konkursie na najlepsza pracę doktorską mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie dwóch lat kalendarzowych (liczonych do końca roku kalendarzowego) poprzedzających datę ogłoszenia konkursu.

 

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

  • za najlepszą pracę doktorską – nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł;
  • za dwie kolejne wyróżnione prace doktorskie – wyróżnienia niepieniężne.

W konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską mogą natomiast wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali tytuł zawodowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od stycznia do grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu.

 

W ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie przyznane zostaną następujące nagrody:

  • za najlepszą pracę magisterską – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł;
  • za dwie kolejne wyróżnione prace magisterskie – wyróżnienie niepieniężne.

W ramach konkursu na najlepsze prace licencjackie przyznane zostaną następujące nagrody:

  • za najlepszą pracę licencjacką – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł oraz bezpłatny staż na GPW;
  • za dwie kolejne wyróżnione prace licencjackie – bezpłatny staż na GPW.

 

Regulamin i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej https://www.gpw.pl/konkursy_prace

Źródło: www.granty-na-badania.com