Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniący rolę Instytucji Wdrażającej ogłosił konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Cel:

Celem konkursu jest poprawa efektywności dystrybucji ciepła i/lub chłodu głównie na cele komunalno-bytowe w obszarach, posiadających uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej, w których uwzględniono potrzeby, dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym głównie CO2 i pyłu PM10.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

– przedsiębiorcy,

– jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,

– podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,

– spółdzielnie mieszkaniowe.

Podmioty wyłączone z ubiegania się o dofinansowanie:

– które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach RPO;

– które mogą się ubiegać o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, dla projektów których mechanizmem koordynacji inwestycji są Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przygotowywane przez Związki ZIT, zawierające zestawienie projektów przewidzianych do realizacji w POIiŚ, jako komplementarnych do przedsięwzięć realizowanych w formule ZIT w regionalnych programach operacyjnych;

Typ projektów:

– przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;

– budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych

– budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi,
w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;

– podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych
i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie:

66 852 701,10 PLN

Poziom dofinansowania:

nie więcej niż 85%

Termin i sposób składania wniosków:

od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić przy użyciu Generatora Wniosków
o Dofinansowanie (GWD), dostępnym pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/ oraz zgodnie ze szczegółowymi informacjami i instrukcjami do wypełnienia, dostępnymi na stronie internetowej IW pod adresem: www.nfosigw.gov.pl. Wnioski o dofinansowanie wypełnione odręcznie nie będą przyjmowane.

 

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu—konkurs

lub w załączonym regulaminie.