Polska Agencja Przedsiębiorczości planuje nabór wniosków w ramach Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”, PO IR.

Cel konkursu:

Celem  konkursu jest wsparcie MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub  międzynarodowym,
z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski, i jej realizacji.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

– Uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

lub

– realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z  rejestracji wzoru przemysłowego.

Dofinansowanie:

1) Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 50%,

2) Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

– Zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 PLN

– Zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 PLN

Termin i sposób składania wniosków:

od 18.07.2016 do 20.01.2017 r.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, udostępnionego na stronie internetowej PARP.

 

 

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

https://www.poir.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-234-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-1

źródło:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl