Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, iż w budżecie Wydziałów pozostały środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. „małe granty”. Można ubiegać się o realizację zadań w następujących dziedzinach:

▪ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – kwota do wykorzystania: 705,00 zł,

▪ edukacja – kwota do wykorzystania: 450,00 zł,

▪ ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – kwota
do wykorzystania: 5 206,00 zł,

▪ przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (działania na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną) – kwota do wykorzystania: 1 080,00 zł.

 

Do złożenia ofert uprawnione są podmioty prowadzące działania statutowe w powyższych dziedzinach tj:

 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
  do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
  i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 3. spółdzielnie socjalne,
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
  o sporcie (Dz.U.2016.176j.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku
  oraz przeznaczają całość dochodów na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Zapraszamy do składania ofert.