Nabór wniosków w ramach programu Erasmus +.

Cele programu:

– promowanie strategicznej współpracy między organizacjami młodzieżowymi i władzami publicznymi w państwach partnerskich;

– promowanie współpracy między organizacjami młodzieżowymi i organizacjami zajmującymi się edukacją i szkoleniami a przedstawicielami biznesu i podmiotami rynku pracy;

– zwiększanie potencjału rad młodzieżowych i młodzieżowych platform współpracy, a także władz lokalnych, regionalnych i krajowych zajmujących się młodzieżą w krajach partnerskich;

– podnoszenie poziomu zarządzania oraz zwiększanie potencjału w zakresie innowacji i internacjonalizacji organizacji młodzieżowych w krajach partnerskich;

– organizowanie, badanie i udostępnianie praktyk młodzieżowych;

– rozwój nowych systemów kształcenia zawodowego i symulacji zachowań w typowych sytuacjach związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie;

– rozwój nowych form pracy z młodzieżą, strategicznego wykorzystania otwartych i elastycznych form edukacji, wirtualnej mobilności i otwartych zasobów edukacyjnych (OER), a także lepsze wykorzystanie potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT);

– rozwijanie współpracy, tworzenia sieci i edukacji rówieśniczej, służących efektywnemu zarządzaniu, internacjonalizacji i rozwijaniu przywództwa organizacji pracujących z młodzieżą.

Dofinansowanie:

Maksymalna wysokość grantu wynosi 150 tys. euro.

Beneficjenci:

wszelkie publiczne lub prywatne organizacje, organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, europejskie pozarządowe organizacje młodzieżowe, krajowe rady młodzieży, organy publiczne szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego.

Długość trwania projektu:

Od 9 miesięcy do 2 lat.

 

Źródło:

http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-budowanie-potencjalu