Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Upowszechnienia Sportu Osób Niepełnosprawnych” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

  1. Wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych.
  2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, w tym mistrzostw Polski, dalej jako „MP” i pucharów Polski, dalej jako „PP” osób niepełnosprawnych,
  3. Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych –„Animator sportu osób niepełnosprawnych”.
  4. Wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych.
  6. Promocja sportu osób niepełnosprawnych.

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania:

 O przyznanie dofinansowania zadań, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu:

Na realizację Programu w 2017 roku przeznaczono kwotę 18 000 000,00 zł. Wymagany jest wkład własny nie mniejszy niż 20 % całości kosztów zadania.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać i wysłać na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu dla Wszystkich
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

Na kopercie należy dopisać „Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych – FRKF 2017”

Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 16 grudnia 2016 r. Datą złożenia wniosku jest data:

– osobistego dostarczenia wniosku do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki albo

– data stempla pocztowego oraz wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków).

Szczegółowe informacje nt. programu znajdują się tutaj