Ruszyła kolejna edycja konkursu organizowanego w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem Programu jest:

poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z możliwości społeczno-zawodowych osób starszych.

Ze środków mogą korzystać m.in.

– organizacje pozarządowe,

– osoby prawne,

– spółdzielnie socjalne,

– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

W/w podmioty mogą ubiegać się o dotacje w wysokości od 20 tys. do 200 tys. zł. w ramach 4 priorytetów:

– edukacja osób starszych,

– aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową,

– partycypacja społeczna osób starszych

– usługi społeczne dla osób starszych.

 

Wymagany wkład własny to minimum 10 proc. wysokości dotacji. Na realizację programu z budżetu państwa zaplanowano 280 mln zł w latach 2014-2020. Na Program w 2017 roku przeznaczono 40 mln zł. Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60. roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz – i międzypokoleniowej.

W konkursie w szczególności będą promowane inicjatywy nakierowane na popularyzację zdrowego trybu życia, rozwój wolontariatu osób starszych, popularyzowanie działalności Rad Seniorów (tworzenie nowych, wzmacnianie istniejących) podejmowania działań na rzecz osób starszych z chorobami otępiennymi.

Ofertę należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Ofert od 6 do 28 grudnia 2016 r. do godz. 16.00. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2017.mpips.gov.pl/.

Pytania dotyczące Programu ASOS oraz otwartego konkursu ofert należy kierować na adres ASOS@mrpips.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu ASOS znajdują się w poniższym linku:

www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenie-o-konkursie-na-najlepsze-projekty-dofinansowywane-ze-srodkow-rzadowego-programu-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-2014-2020–edycja-2017/#akapit1