Budżet na 2017 rok został uchwalony

Przy 14 głosach za, 2 przeciw i 6 wstrzymujących się radni uchwalili budżet na 2017 rok. Sesja zwyczajna odbyła się 22 grudnia.

Przyszłoroczne wydatki zaplanowano w wysokości 402 621 508 zł. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, to stanowią one 8,1% ogółu i dotyczą zadań inwestycyjnych związanych głównie z oświatą i wychowaniem (10,5 mln zł), gospodarką komunalną i ochroną środowiska (7,5 mln zł), infrastrukturą drogową (6,4 mln zł) oraz gospodarką mieszkaniową (3 mln zł). Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową łączna kwota wydatków majątkowych w latach 2017-2024 to około 110 mln zł.

 

Na wydatki bieżące stanowiące 91,9% budżetu, wydamy około 369,9 mln zł. Są to środki na utrzymanie wszystkich jednostek organizacyjnych, na zapewnienie czystości, porządku i utrzymania zimowego, ale również około 10,5 mln zł na remonty.

 

Planowane dochody miasta wyniosą  386 870 000 zł, w tym dochody bieżące 382 432 767 zł,  z czego 63 348 202 zł to dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone, a majątkowe 4 437 233 zł. Z analizy planowanych źródeł dochodów największą część budżetu stanowią udziały w PIT – 102,3 mln zł, następnie subwencja – 97,1 mln zł, dotacje i środki zewnętrzne – 73,1 mln zł oraz podatki lokalne – 49,6 mln zł.

 

Miasto Jastrzębie-Zdrój aktualnie posiada zadłużenie wynikające głównie z wyemitowanych papierów wartościowych oraz w niewielkiej kwocie z tytułu zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach czterech preferencyjnych pożyczek. W związku z tym planowane zadłużenie miasta na koniec 2017 roku będzie wynosić około 30 mln zł i poziom ten będzie utrzymywany do 2019 roku. Dopiero od 2020 roku można zaobserwować jego znaczny spadek ze względu na fakt, że miasto od tego właśnie roku rozpoczyna wykup obligacji.