Wyciąg z ogłoszenia PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ o przetargu ustnym nieograniczonym na tereny inwestycyjne który odbędzie się w dniu 20 lutego 2016 roku o godz. 12:00 w Sali 130 A, I budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Dębina, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki 713/13 o pow. 3,6666 ha, obręb Jastrzębie Górne, k. m. 8, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 w działce 714/13 o pow. 0,3352 ha, obręb Jastrzębie Górne, k. m. 8 KW GL1J/00012041/6.

Cena wywoławcza 1 500 000,00 zł, wadium 75 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 roku poz. 710 ) objęta jest 23 % podatkiem VAT. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru działek, których wpłata dotyczy na konto 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010 do dnia 14 lutego 2017 roku (data wpływu na konto).

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki znajdują się w strefie  6-PU tereny zabudowy produkcyjno usługowej. Przeznaczenie podstawowe: tereny i zabudowa produkcyjna, w tym bazy, składy i magazyny oraz zabudowa usługowa wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią.

Część przedmiotowego terenu znajduje się w strefie technicznej projektowanych i istniejących linii elektroenergetycznych oraz ograniczeń wynikających z

lokalizacji składowiska odpadów na działkach sąsiednich.

Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronie internetowej www.jastrzebie.pl. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej oraz  wgląd w uzgodnienia branżowe z gestorami w sieci można uzyskać w Wydziale Mienia pok. 415 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu –Zdroju przy Al. Piłsudskiego 60, Tel 32- 47 85 273. Okazanie nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Wydział Mienia - Marta Caniboł