Europejski wymiar szkoły

Od 31 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju realizuje projekt pt.: „Europejski wymiar szkoły”, przy wsparciu finansowym w ramach programu POWER, AK1 – „Mobilność kadry nauczycielskiej”.

Projekt ma na celu określone i długofalowe działania w celu poprawy jakości pracy szkoły i współpracy międzynarodowej poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycieli, wprowadzenie nowych metod nauczania, w tym elementów CLIL, udział w kursach językowych i metodycznych nauczycieli, doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli, a w konsekwencji zmotywowanie uczniów do nauki języków obcych przez realizację międzynarodowych projektów na platformie eTwinning, stosowanie na lekcjach nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnej ICT.

Uczestnikami projektu są: nauczyciel języka angielskiego, który uczestniczył w kursie językowo-metodycznym, trzech nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel matematyki, przyrody, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego.

BenQ Corporation

W sierpniu 2016 r. ośmioosobowa grupa nauczycieli szkoły uczestniczyła w kursie językowo-metodycznym w Canterbury na terenie Wielkiej Brytanii. Podczas szkolenia nauczyciele mieli szanse wzbogacić swój warsztat pracy, podzielić się doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów oraz nawiązać współpracę w celu wypracowania nowych projektów edukacyjnych. Celem szkolenia było doskonalenie znajomości języka angielskiego, wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w edukacji, poznanie metod i organizacji pracy w nauczaniu poszczególnych przedmiotów w szkołach brytyjskich oraz zapoznanie się z zasadami integracji przedmiotowo-językowej CLIL( Content and Language Integrated Learning), której model funkcjonuje od kilku lat w wielu europejskich szkołach, m.in. w Finlandii, Hiszpanii, Włoszech czy Niemczech.

Metoda CLIL wykorzystywana w edukacji polega na zintegrowanym nauczaniu języka obcego (np. języka angielskiego) i wybranego przedmiotu począwszy od pierwszego etapu edukacji. W naszym przypadku wprowadzone zostały elementy tej metody w edukacji wczesnoszkolnej, matematyce, przyrodzie, historii, zajęciach komputerowych i wychowaniu fizycznym.

To wieloaspektowe podejście do nauczania w ramach CLIL przynosi wiele korzyści, m.in. podnosi kompetencje językowe i rozwija zdolność komunikacji ustnej, sprzyja zdobywaniu wiedzy z różnych dziedzin oraz umożliwia uczniom częstsze obcowanie z językiem.

Oprócz tego nauczyciele wraz ze swoimi uczniami realizują międzynarodowe projekty na platformie e-Twinning. Uczniowie poznają rówieśników z innych krajów Unii Europejskiej, próbują przełamywać bariery językowe i kulturowe. Wspólnie realizują określone zadania, nagrywają filmy w języku angielskim, robią albumy przyrodnicze, tworzą gry matematyczne, wspólnie wykonują ozdoby choinkowe i inne, a wymieniając się nimi z partnerami z różnych krajów tworzą europejskie drzewa, grają w gry sportowe popularne w różnych krajach. Dzięki tym działaniom uczniowie poznają i uczą się otwartości na inne kultury oraz kształtują postawy otwartości, wzajemnego szacunku i tolerancji.

Te wszystkie działanie mają na celu zmotywowanie uczniów do nauki języków obcych, sprawienie, aby dzieci czuły się bardziej pewne siebie w posługiwaniu językiem angielskim przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności technologii informacyjno-komunikacyjnej ICT.

W przyszłości chcielibyśmy otworzyć eksperymentalną klasę dwujęzyczną i nauczać innowacyjną metodą CLIL w naszej szkole.

20160819_120754 13996309_1727860607467720_6648134034386616703_o

Inf. nad. koordynator projektu Barbara Polnik