Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do składania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2017 w dziedzinie kultury
na podstawie  art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie Uchwały Nr XII.136.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Szczegółowe informacje na stronie: www.bip.jastrzebie.pl – link do zarządzenia i załączników.