Działania dofinansowane w tym programie wspierane są w ramach zaplanowanego na lata 2014–20, unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ Młodzież, Akcja 2, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, „Partnerstwa strategiczne”.

Celem programu jest:

–wymiana metod pracy, dobrych praktyk,
– wspólne wypracowywanie, sprawdzanie w praktyce nowatorskiego podejścia, metod i sposobu pracy,
– współpraca pomiędzy organizacjami młodzieżowymi a władzami publicznymi, organizacjami sektora kształcenia i szkoleń, przedstawicielami biznesu i rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi,
– podniesienie potencjału rad młodzieżowych oraz władz krajowych, regionalnych i lokalnych zajmujących się młodzieżą w krajach partnerskich,
– podnoszenie rozpoznawalności i uznawalności wiedzy i umiejętności zdobytych dzięki edukacji pozaformalnej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
–organizacje młodzieżowe,
–nieformalne grupy młodych ludzi,
–organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
–samorządy,
–instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
–placówki edukacyjne każdego typu
–uczelnie,
–instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji szkolnictwa wyższego,
–przedsiębiorstwa,
–izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe,
–instytuty badawcze.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu na rok to 150 tys. euro.
Środki finansowe mogą być przyznane na: zarządzanie projektem, międzynarodowe spotkania projektowe, seminaria, konferencje, produkty intelektualne, wydarzenia upowszechniające, wyjazdy dydaktyczne, podwykonawstwo i sprzęt, udział osób niepełnosprawnych oraz inne działania i produkty służące realizacji projektu.

Terminy składania wniosków w roku 2017 roku: 2 lutego, 26 kwietnia, 4 października.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-wspolpraca-na-rzecz-innowacji-i-wymiany-dobrych-praktyk-partnerstwa ; http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl ; http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/akcja-2/

Źródło: http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-wspolpraca-na-rzecz-innowacji-i-wymiany-dobrych-praktyk-partnerstwa