Dotacje do proekologicznych inwestycji

Osoby fizyczne mogą otrzymać ze środków budżetu miasta dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W tym roku na ten cel zabezpieczono 804 tys. zł.

O częściowy zwrot kosztów mogą ubiegać się osoby, które planują:

– budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,

– budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku,

– zakup i montaż niskoemisyjnych urządzeń grzewczych, w tym: kotłów c.o. (elektrycznych, gazowych, olejowych, na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem),

– zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,

– podłączenie budynku do miejskiej sieci centralnego ogrzewania.

Aby uzyskać dotację, przed realizacją przedsięwzięcia należy złożyć pisemny wniosek o dotację, a następnie zawrzeć umowę z miastem. Wnioski można pobrać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta (pok.509A, V piętro,) bądź na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl.

Ponadto, dotacja do zakupu i montażu w budynku mieszkalnym kotła c.o. z automatycznym podajnikiem na paliwo stałe oraz na biomasę przysługuje po spełnieniu przez kocioł kryteriów sprawności cieplnej i wymagań w zakresie emisji wg obowiązującej Polskiej Normy w klasie 4 lub 5, potwierdzonych w certyfikacie energetyczno-emisyjnym wydanym przez instytucję posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności złożenia do wyczerpania się w ciągu roku środków finansowych przeznaczonych na te cele.

Zasady dotacji dostępne są na stronie www.bip.jastrzebie.pl – Rada Miasta-uchwały-listopad 2015 r., nr uchwały XVII.164.2015 z dnia 26.11.2015 r. Szczegółowych informacji w sprawie zasad dotacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 32 4785 326.

 

Eko-Patrol kontroluje posesje

Na ulicach naszego miasta można spotkać też eko-Patrol. To wyspecjalizowani strażnicy miejscy, którzy nie tylko kontrolują posesje, ale również edukują mieszkańców, co robić, by nie szkodzić środowisku. Eko-Partol kontroluje czy nieruchomości wyposażone są w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, stan sanitarny tych pojemników, a także sposób zbierania i pozbywania się odpadów. Uwadze strażników nie umknie też wyposażenie nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe i to jak są opróżniane. W gestii eko-Patrolu leży również kontrola uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości prywatnych.

W ubiegłym roku skontrolowano 45 palenisk pieców i przeprowadzono 788 kontroli w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z termicznym przekształcaniem odpadów w 17 przypadkach strażnicy zastosowali postępowanie mandatowe (grzywna do 500 zł). W trakcie 2 kontroli w piecu c.o. były spalane zabronione odpady. Pozostałych 15 interwencji dotyczyło spalania odpadów na otwartej przestrzeni nieruchomości. W grudniu 2016 roku strażnicy pobrali do kontroli próbki popiołu z dwóch pieców, gdzie istniało podejrzenie, że właściciele spalają zabronione odpady. Pobrany materiał został przekazany do badań laboratoryjnych. W przypadku wykrycia w badanej próbce pozostałości po spalaniu zabronionych materiałów, sprawa będzie skierowana do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, który może orzec karę grzywny do 5000 zł. W tym roku strażnicy przeprowadzili 8 kontroli i pobrali do kontroli próbkę popiołu z jednego pieca.

 

eko_patrol (2)

fot. Maciej Gucik

 

Ruszyła akcja #NieTrujSasiada

Na terenie całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego prowadzone są działania mające na celu walkę z niską emisją. Ogromny wkład w realizację krótkiego materiału promocyjnego wniósł aktor Franciszek Pieczka. Bohater spotu zmaga się z sąsiadem, który swój piec traktuje jako „utylizator odpadów”. Jego postawa zachęca odbiorcę do zerwania z cichym przyzwoleniem na tego rodzaju praktyki.

Obejrzyj spot „Nie truj sąsiada!” z udziałem Franciszka Pieczki: